احادیث پزشکی

احادیث پزشکی

از منظر روایات اسلامی، برترین غذاها،
غذایی است که دارای چند ویژگی باشد:

اول:آنکه از دسترنج خود فرد، تهیه شده باشد دوم:آنکه خانواده او آن را دوست داشته باشند
سوم:این که بوی آن، موجب آزار دیگران نباشد

دانشنامه احادیث پزشکی ،ج۴، ص۱۱۰