روغن شحم گاو

امیرالمؤمنین على(عليه السلام):

نزد پيامبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) از

گوشت و شحم ياد شد. فرمود :
«هيچ پاره اى از اين دو در معده جاى نمىگيرد ، مگر اين كه در جاى آن ، شفا مىیرويد و بيمارى اى از آن جا میرود»

عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج۲ ، صفحه۴۱، حديث۱۳۰

امیرالمؤمنین على(عليه السلام):
شحم، هم اندازه خود ، بيمارى را از بدن بيرون میبرد . مردم ، به هيچ چيز بهتر از روغن حيوانى و قرائت قرآن ، درمان نجسته ‌اند .

روغن اطراف قلوه گاه گاو