انگشتر یاقوت (25)

دستبند یاقوت (1)

گردنبند یاقوت (1)

یاقوت استار (1)

یاقوت سرخ (6)

یاقوت کبود (6)