آماتیس (19)

اپال اصل (3)

الکساندریت (19)

ام البنین (2)

باباقوری (21)

پودر کهربا (1)

تانزانیت (1)

تایگر (3)

توپاز (15)

حدید (16)

در نجف (22)

درحسینی (2)

زبرجد (10)

زمرد (15)

شجر (15)

شمایل (1)

عقیق (762)

فیروزه (89)

کوارتز (5)

گارنت (1)

مروارید اصل (1)

یاقوت (28)

یشم (3)